بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

در این قسمت سوالات ابتدایی خود را بپرسید.
آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط mobina103 » دوشنبه 6 مهر 1394, 5:00 pm

سلام خوب هستید من بسته ی بوت رو از اینرنتی دانلود و صب کردم یعنی با این دستر
yum install boost

بهد کامل نصب شد بعد سی پلاس هم نصب کردم. کا دولوپ رو هم تصب کردم. بعد حالا میخام بسته ی rcsbase رو خودم دارم
./configure میزنم اینا رو میده

[[email protected] rcssbase-12.1.3]# ls
acinclude.m4 config.h.in COPYING.rtf m4 rcssbase
aclocal.m4 config.log depcomp Makefile README
AUTHORS config.status INSTALL Makefile.am SConstruct
BUGS config.sub install-sh Makefile.in stamp-h1
ChangeLog configure libltdl missing
config.guess configure.ac libtool NEWS
config.h COPYING.LESSER ltmain.sh PLATFORMS
[[email protected] rcssbase-12.1.3]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for gawk... (cached) gawk
checking for sed... sed
checking for g++... g++
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking whether the C++ compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of g++... gcc3
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for the pthreads library -lpthreads... no
checking whether pthreads work without any flags... no
checking whether pthreads work with -Kthread... no
checking whether pthreads work with -kthread... no
checking for the pthreads library -llthread... no
checking whether pthreads work with -pthread... yes
checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
checking if more special flags are required for pthreads... no
checking for cc_r... gcc
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking arpa/inet.h usability... yes
checking arpa/inet.h presence... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking poll.h usability... yes
checking poll.h presence... yes
checking for poll.h... yes
checking arpa/nameser.h usability... yes
checking arpa/nameser.h presence... yes
checking for arpa/nameser.h... yes
checking winsock2.h usability... no
checking winsock2.h presence... no
checking for winsock2.h... no
checking for boostlib >= 1.32.0... configure: error: We could not detect the boost libraries (version 1.32 or higher). If you have a staged boost library (still not installed) please specify $BOOST_ROOT in your environment and do not give a PATH to --with-boost option. If you are sure you have boost installed, then check your version number looking in <boost/version.hpp>. See http://randspringer.de/boost for more documentation.بعد make میزنم اینو میده

[[email protected] rcssbase-12.1.3]# make
make all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3'
Making all in .
make[2]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3'
make[2]: Nothing to be done for `all-am'.
make[2]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3'
Making all in libltdl
make[2]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl'
make all-am
make[3]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl'
make[3]: Nothing to be done for `all-am'.
make[3]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl'
make[2]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl'
Making all in rcssbase
make[2]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase'
Making all in error
make[3]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase/error'
/bin/sh ../../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -Wall -I../.. -g -O2 -version-info 0:0:0 -L/usr/lib -o librcsserror.la -rpath /usr/local/lib error.lo
g++ -shared -nostdlib /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/../../../crti.o /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/crtbeginS.o .libs/error.o -L/usr/lib -L/usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5 -L/usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/../../../../i586-suse-linux/lib -L/usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/../../.. -lstdc++ -lm -lc -lgcc_s /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/crtendS.o /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/../../../crtn.o -Wl,-soname -Wl,librcsserror.so.0 -o .libs/librcsserror.so.0.0.0
g++: error: /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/../../../crti.o: No such file or directory
g++: error: /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/crtbeginS.o: No such file or directory
g++: error: /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/crtendS.o: No such file or directory
g++: error: /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/4.5/../../../crtn.o: No such file or directory
make[3]: *** [librcsserror.la] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase/error'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3'
make: *** [all] Error 2


لطفا کمکم کنید

به نظرم کتابخانه ی c++ رو نداره ..اخه خوب من نصب کردم دیگه من gcc-c++رو نصب کردم دیگه چی میگه ..لطفا کمکم کنید دستورش رو هم بنوسید ممو
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط mobina103 » دوشنبه 6 مهر 1394, 5:47 pm

سلام دوستا ن عزیزم رفتم گتابخونشو پیدا کردم نصب کردم .کانفیگش درست شد اما مmake خطا میده ببینید :
بعد از زدن دستور ./configure اینا میاد

[[email protected] rcssbase-12.1.3]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for gawk... (cached) gawk
checking for sed... sed
checking for g++... g++
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking whether the C++ compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of g++... gcc3
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for the pthreads library -lpthreads... no
checking whether pthreads work without any flags... no
checking whether pthreads work with -Kthread... no
checking whether pthreads work with -kthread... no
checking for the pthreads library -llthread... no
checking whether pthreads work with -pthread... yes
checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
checking if more special flags are required for pthreads... no
checking for cc_r... gcc
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking arpa/inet.h usability... yes
checking arpa/inet.h presence... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking poll.h usability... yes
checking poll.h presence... yes
checking for poll.h... yes
checking arpa/nameser.h usability... yes
checking arpa/nameser.h presence... yes
checking for arpa/nameser.h... yes
checking winsock2.h usability... no
checking winsock2.h presence... no
checking for winsock2.h... no
checking for boostlib >= 1.32.0... yes
checking whether the Boost::System library is available... yes
checking for exit in -lboost_system... yes
checking whether the Boost::Filesystem library is available... yes
checking for exit in -lboost_filesystem... yes
checking for stdbool.h that conforms to C99... yes
checking for _Bool... no
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking for size_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for socklen_t... yes
checking for size_t... (cached) yes
checking whether the compiler implements namespaces... yes
checking whether the compiler has stringstream... yes
checking for deflate in -lz... no
checking for error_at_line... yes
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking return type of signal handlers... void
checking for gethostbyname... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for inet_ntoa... yes
checking for memset... yes
checking for socket... yes
checking for strerror... yes
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking which extension is used for loadable modules... .so
checking which variable specifies run-time library path... LD_LIBRARY_PATH
checking for the default library search path... /lib /usr/lib /usr/lib/iscsi /usr/lib/llvm /usr/lib/tracker-0.16 /usr/lib/xulrunner
checking for objdir... .libs
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from object... ok
checking whether libtool supports -dlopen/-dlpreopen... yes
checking for shl_load... no
checking for shl_load in -ldld... no
checking for dlopen in -ldl... yes
checking for dlerror... yes
checking for _ prefix in compiled symbols... no
checking whether deplibs are loaded by dlopen... yes
checking argz.h usability... yes
checking argz.h presence... yes
checking for argz.h... yes
checking for error_t... yes
checking for argz_append... yes
checking for argz_create_sep... yes
checking for argz_insert... yes
checking for argz_next... yes
checking for argz_stringify... yes
checking assert.h usability... yes
checking assert.h presence... yes
checking for assert.h... yes
checking ctype.h usability... yes
checking ctype.h presence... yes
checking for ctype.h... yes
checking errno.h usability... yes
checking errno.h presence... yes
checking for errno.h... yes
checking malloc.h usability... yes
checking malloc.h presence... yes
checking for malloc.h... yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking stdio.h usability... yes
checking stdio.h presence... yes
checking for stdio.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking dl.h usability... no
checking dl.h presence... no
checking for dl.h... no
checking sys/dl.h usability... no
checking sys/dl.h presence... no
checking for sys/dl.h... no
checking dld.h usability... no
checking dld.h presence... no
checking for dld.h... no
checking mach-o/dyld.h usability... no
checking mach-o/dyld.h presence... no
checking for mach-o/dyld.h... no
checking for string.h... (cached) yes
checking for strchr... yes
checking for strrchr... yes
checking for memcpy... yes
checking for memmove... yes
checking for strcmp... yes
checking for closedir... yes
checking for opendir... yes
checking for readdir... yes
checking ltdl.h usability... no
checking ltdl.h presence... no
checking for ltdl.h... no
checking whether to use included libltdl...
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... (cached) ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking for correct ltmain.sh version... yes
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... no
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
(cached) (cached) checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... no
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
(cached) (cached) checking how to hardcode library paths into programs... immediate
appending configuration tag "F77" to libtool
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating rcssbase/Makefile
config.status: creating rcssbase/error/Makefile
config.status: creating rcssbase/lib/Makefile
config.status: creating rcssbase/lib/factorytest/Makefile
config.status: creating rcssbase/lib/loadertest/Makefile
config.status: creating rcssbase/net/Makefile
config.status: creating rcssbase/net/addrtest/Makefile
config.status: creating rcssbase/net/udpsockettest/Makefile
config.status: creating rcssbase/net/tcpsockettest/Makefile
config.status: creating rcssbase/net/iosocketstreamtest/Makefile
config.status: creating rcssbase/conf/Makefile
config.status: creating rcssbase/gzip/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
=== configuring in libltdl (/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl)
configure: running /bin/sh ./configure '--prefix=/usr/local' '--enable-ltdl-convenience' --cache-file=/dev/null --srcdir=.
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... none
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... none
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... no
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... no
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
(cached) (cached) checking how to hardcode library paths into programs... immediate
appending configuration tag "F77" to libtool
configure: adding make macro support
configure: creating /home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl/include.mk
configure: adding install_files support
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking which extension is used for loadable modules... .so
checking which variable specifies run-time library path... LD_LIBRARY_PATH
checking for the default library search path... /lib /usr/lib /usr/lib/iscsi /usr/lib/llvm /usr/lib/tracker-0.16 /usr/lib/xulrunner
checking for objdir... .libs
checking whether libtool supports -dlopen/-dlpreopen... yes
checking for shl_load... no
checking for shl_load in -ldld... no
checking for dlopen in -ldl... yes
checking for dlerror... yes
checking for _ prefix in compiled symbols... no
checking whether deplibs are loaded by dlopen... yes
checking argz.h usability... yes
checking argz.h presence... yes
checking for argz.h... yes
checking for error_t... yes
checking for argz_append... yes
checking for argz_create_sep... yes
checking for argz_insert... yes
checking for argz_next... yes
checking for argz_stringify... yes
checking assert.h usability... yes
checking assert.h presence... yes
checking for assert.h... yes
checking ctype.h usability... yes
checking ctype.h presence... yes
checking for ctype.h... yes
checking errno.h usability... yes
checking errno.h presence... yes
checking for errno.h... yes
checking malloc.h usability... yes
checking malloc.h presence... yes
checking for malloc.h... yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking stdio.h usability... yes
checking stdio.h presence... yes
checking for stdio.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking dl.h usability... no
checking dl.h presence... no
checking for dl.h... no
checking sys/dl.h usability... no
checking sys/dl.h presence... no
checking for sys/dl.h... no
checking dld.h usability... no
checking dld.h presence... no
checking for dld.h... no
checking mach-o/dyld.h usability... no
checking mach-o/dyld.h presence... no
checking for mach-o/dyld.h... no
checking for string.h... (cached) yes
checking for strchr... yes
checking for strrchr... yes
checking for memcpy... yes
checking for memmove... yes
checking for strcmp... yes
checking for closedir... yes
checking for opendir... yes
checking for readdir... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands

بعد زا زدن میک :
make[1]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3'
Making all in .
make[2]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3'
make[2]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3'
Making all in libltdl
make[2]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl'
make all-am
make[3]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl'
/bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I/usr/include -g -O2 -c -o ltdl.lo ltdl.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I/usr/include -g -O2 -c ltdl.c -fPIC -DPIC -o .libs/ltdl.o
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I/usr/include -g -O2 -c ltdl.c -o ltdl.o >/dev/null 2>&1
/bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -L/usr/lib -o libltdlc.la ltdl.lo -ldl
rm -fr .libs/libltdlc.a .libs/libltdlc.la
ar cru .libs/libltdlc.a .libs/ltdl.o
ranlib .libs/libltdlc.a
creating libltdlc.la
(cd .libs && rm -f libltdlc.la && ln -s ../libltdlc.la libltdlc.la)
make[3]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl'
make[2]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/libltdl'
Making all in rcssbase
make[2]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase'
Making all in error
make[3]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase/error'
make[3]: Nothing to be done for `all'.
make[3]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase/error'
Making all in lib
make[3]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase/lib'
Making all in .
make[4]: Entering directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase/lib'
/bin/sh ../../libtool --tag=CXX --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../.. -I../../libltdl -I/usr/include -W -I./src -g -O2 -MT loader.lo -MD -MP -MF .deps/loader.Tpo -c -o loader.lo loader.cpp
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../.. -I../../libltdl -I/usr/include -W -I./src -g -O2 -MT loader.lo -MD -MP -MF .deps/loader.Tpo -c loader.cpp -fPIC -DPIC -o .libs/loader.o
loader.cpp: In static member function ‘static boost::filesystem::path rcss::lib::Loader::stripDirName(const boost::filesystem::path&)’:
loader.cpp:158:38: error: conversion from ‘boost::filesystem::path’ to non-scalar type ‘std::string {aka std::basic_string<char>}’ requested
std::string rval = filename.leaf();
^
make[4]: *** [loader.lo] Error 1
make[4]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase/lib'
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase/lib'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3/rcssbase'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/rcs15/rcssbase-12.1.3'
make: *** [all] Error 2

فکر میکنم مشکل کتابخونش حل شد ولی ی مشکل دیگه داره نمیدونم چیه
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط mobina103 » دوشنبه 6 مهر 1394, 5:51 pm

داره مسیر کتابخونه رو ایراد میگیره ..ترخدا یکی کمکم کنه ..میدونید من چه مدته پای این فورام ..خاهش میکنم کی شبیه ساز ها رو نصب کنره ؟
کمکم کنید
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط hedayat » سه شنبه 7 مهر 1394, 1:14 pm

سلام
۱. بسته‌ی rcssbase رو دیگه نباید نصب کنید کلا بسته‌های دیگه رو نصب کنید.
۲. هر مشکلی رو می‌پرسید بعد حل می‌کنید راه حلش رو هم بگید که بعد کسی دید راه حل رو هم ببینه. مثلا yum install boost-devel
۳. برای نصب کامل سرور شبیه‌سازی ۲بعدی توی فدورا کافیه دستور زیر رو بزنید:
yum install rcssserver-devel rcssmonitor rcsslogplayer-devel rcssserver-gui

البته در ۹۹درصد موارد (اگه فقط قصد استفاده رو داشته باشید)‌ نصب موارد زیر کافیه:
yum install rcssserver-gui rcssmonitor rcsslogplayer

۴. لطفا یک سوال رو یک جا بپرسید.

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط mobina103 » سه شنبه 7 مهر 1394, 2:46 pm

ممنون از پاسحگویی شما ....من اینا رو با این دستوراتی که شما فرمودید نصب کرده بودم ...ولی میخام بسته هایی که خودم در اخیتار دارم رو نصب کنم که این پیغام های خطا رو میده .
میخاتسم دلیلش رو بفهمم...
جالا ولش کنید..اینارو ..من تیمم رو بالا بیارم اگه اون خظا داست اون برام مهمه .

تشکر میکنم از شماها که وقتتون رو در اختیار میگذارید...ممنونم
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط hedayat » چهارشنبه 8 مهر 1394, 1:18 pm

خواهش میکنم. بسته‌هایی که در اختیار دارین رو باید طبق راهنمای نصبشون که توی خودشون هست نصب کنید.

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط mobina103 » چهارشنبه 8 مهر 1394, 2:16 pm

سلام .من سوالی دارم . :d :d

من یک تیم دارم .تیم فوتبال .این تیم رو میخام کدهاشو بخونم .بنابراین از برنامه kdevelop برای باز کردنش استفاده میکنم .خوب این کد رو باز کردم

یعنی ابتدا open project/import رو انتخاب کردم سپس فایل make file پروزه ام رو انتخاب کردم سپس custome رو انتخاب و در اخر finish زدم .. سپس باید build و سپس install رو بزنم .این کد رو وقتی باز میکنم دکمه ی build رو میزنم فقط یک خطشو نشون میده . من نمیدونم خطاش چی هست . اصلا سایر فایلهای کدی که باز میکنم رو نشون نمیده .کسی میتونه کمکم کنه که کل خطاهاشو چطور ببینم ؟ و چرا خطا میده ؟
ممنون .تشکر

اگه لازم هست کد رو هم قرار بدم تشکر اسم تیم من : nemesis 2008 البته بگم .اینم عکس
تصویر
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط mobina103 » چهارشنبه 8 مهر 1394, 2:31 pm

مشکل حل شد .اصلا من نمیدونم تا میام اینجا تایبپ میکنم عکس میذرم مشکل حل میشه ... :d :d :d :d =>> =>> =(( =((

اقای هدایت فرمودند که روش حلشو بگم : هیچی فقط روی اون کناره که میکشی پایین روش چندبار زدم بقیه کداشو نشون داد بعد روی خطاش دبل کللیک کردم درست شد نشون داد.
فقط الان مشکل دیگه ای دارم . روش کار میکنم اگه حل نشد دوباره میپرسم .مرسی


سوال :
دستورای که میگه تیم رو چطور اجرا کنیم کجاس ؟ تیو read me خوندم فقط قانونهای کپی رایت بودو ....
تشکر

داخل پوشه ی تیم فوتبالم :
تصویر
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط mobina103 » یکشنبه 12 مهر 1394, 8:55 pm

سلام عرض میکنم خدمت همگی

من تیمم رو کدش رو قرار میدم ...این کد ایراد داره ..ولی نمیدونم منظروش چیه و چیطوری میشه برطرفش کرد.اگه کسی میدونه لطفا کمکم کنید.این تیم رو از یک پسر ژاپنی یا چینی بود گرفتم برام ایمیل کرده..خیلی به سختی به دستش اوردم.لطفا اگه میتونید کمکم کنید
ممنون
لینک دانلود فایل :
http://s6.picofile.com/file/8215539134/ ... ar.gz.html

خطای کد :
[[email protected] Nemesis_Source_2008]# make
make[1]: Entering directory `/home/mobina103/robo/team-net/Nemesis_Source_2008/Coach'
make[1]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/team-net/Nemesis_Source_2008/Coach'
make[1]: Entering directory `/home/mobina103/robo/team-net/Nemesis_Source_2008/Coach'
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/Task.o Task.cpp
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/CoachWorldModel.o CoachWorldModel.cpp
CoachWorldModel.cpp: In member function ‘virtual void CoachWorldModel::parseHear(const SExpression&)’:
CoachWorldModel.cpp:158:11: warning: variable ‘hearCycle’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
unsigned hearCycle;
^
CoachWorldModel.cpp:159:9: warning: variable ‘senderTeam’ set but not used [-Wunused-but-set-variable] TeamId senderTeam;
^
CoachWorldModel.cpp:161:11: warning: variable ‘senderNum’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
unsigned senderNum;
^
CoachWorldModel.cpp: In member function ‘virtual void CoachWorldModel::logObjects()’:
CoachWorldModel.cpp:206:6: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous ‘else’ [-Wparentheses]
if (fullPlayers[TID_TEAMMATE][i]->isValid())
^
CoachWorldModel.cpp:225:6: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous ‘else’ [-Wparentheses]
if (fullPlayers[TID_OPPONENT][i]->isValid())
^
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/SyncedCoach.o SyncedCoach.cpp
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/AdvancedCoach.o AdvancedCoach.cpp
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/SampleScenario.o SampleScenario.cpp
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/Trainer.o Trainer.cpp
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/AssignmentGraph.o AssignmentGraph.cpp
AssignmentGraph.cpp: In member function ‘void AssignmentGraph::solve()’:
AssignmentGraph.cpp:161:8: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous ‘else’ [-Wparentheses]
if (h < usubmin)
^
AssignmentGraph.cpp:189:7: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous ‘else’ [-Wparentheses]
if (i0 >= 0)
^
AssignmentGraph.cpp:258:10: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous ‘else’ [-Wparentheses]
if (v2 == min)
^
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/OurTypes.o OurTypes.cpp
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/OppTypes.o OppTypes.cpp
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/Scenario.o Scenario.cpp
g++ -c -O5 -pipe -Wall -I. -I../Utilities -I../BasicActions -I../WorldModel -I../Geometry -I../AdvancedAgent -I../BasicCoach -I../AdvancedActions -I../Connection -I../BasicAgent -I../SignalHandling -o .obj/BasicCoach.o BasicCoach.cpp
BasicCoach.cpp: In constructor ‘BasicCoach::BasicCoach(int, char**)’:
BasicCoach.cpp:42:9: error: ‘exit’ was not declared in this scope
exit(1);
^
BasicCoach.cpp: In member function ‘virtual bool BasicCoach::sigSegVHandler()’:
BasicCoach.cpp:390:8: error: ‘exit’ was not declared in this scope
exit(1);
^
make[1]: *** [.obj/BasicCoach.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/mobina103/robo/team-net/Nemesis_Source_2008/Coach'
make: *** [all] Error 1
[[email protected] Nemesis_Source_2008]# lعکس خطا در kdelop
تصویر
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: بسته های شبیه سازی فوتبال دو بعدی

پستتوسط hedayat » سه شنبه 14 مهر 1394, 11:53 pm

سلام
لطفا سعی کنید تا جایی که ممکنه از عکس استفاده نکنید! مخصوصا برای متن‌ها!
این تیم هم اگه توی فایل‌هاش دقت کنید یک تیم ایرانیه، و طبیعتا اگه خود این تیم این کد رو منتشر نکرده باشه اصولا شما هم حق ندارید ازش استفاده کنید. حالا نمیدونم خودش این کارو کرده یا نه.
خطا هم مشخصه:
error: ‘exit’ was not declared in this scope

شما باید هدر فایلی که تابع exit توش تعریف شده رو include کنید. برای این مورد خاص باید stdlib.h رو اضافه کنید.
چون این کد قدیمی هست ممکنه از این مشکلات با کامپایلرهای جدید داشته باشه.
برای توابع دیگه هم میتونید با استفاده از man هدر فایلی که لازمه رو ببینین. مثلا:
man -a exit
یا
man -a isdigit

بعدی

بازگشت به تازه‌کاران

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 6 مهمان