مشکل make کردن

در این قسمت سوالات ابتدایی خود را بپرسید.
آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

مشکل make کردن

پستتوسط mobina103 » جمعه 13 آذر 1394, 11:56 pm

با عرض سلام و ادب

ببخشید من یک سری فایل دارم .و تعدادی زیادی پوشه .که همه به هم فکر میکنم ارتباط دارند.میخام پوشه ی اصلی رو make کنم با خطای زیر مواجه میشم .داخل هر پوشه هم یک فایل make هست .اوناهم میک میزنم باز خطای زیر رو میده .لطفا راهنماییم کنید تشکر میکنم ایا باید داخل خود فایل میک رو باز کنم و چیزهایی رو اضافه کنم ؟ ا
.
[[email protected] ~]$ cd /home/terawins/w200/src/nezha
[[email protected] nezha]$ ls
app doc fat3 libs nezha.lds setenv tools
changelog doorphone2 fs Makefile nzshell shell uishell
codec_eng drivers include mktools Rules.make sys


[[email protected] nezha]$ make
Makefile:22: /Rules.make: No such file or directory
make: Warning: File `Makefile' has modification time 149832479 s in the future
make: *** No rule to make target `/Rules.make'. Stop.اینم محتویات فایل make file هستش :

#----------------------------------------------------------------------
# @file Makefile
# @brief makefile for tarzan2
# $Id: Makefile,v 1.14 2014/02/10 04:13:34 cnyu Exp $
# $Author: cnyu $
# $Revision: 1.14 $
#
# Copyright (c) 2010 Terawins Inc. All right reserved.
#
# @date 2010/09/09 gary New file. (from TBoot v3.11-beta)
#
#----------------------------------------------------------------------
TOPDIR:=$(PROJ_NEZHA_DIR)
-include $(TOPDIR)/sysconfig

PROJDIRS=nzshell doorphone2 uishell

all: mkproj

clean: appclean

include $(TOPDIR)/Rules.make
اینم محتویات رول فایل
#----------------------------------------------------------------------
# @file Rules.make
# @brief common rules makefile include for tboot build
# $Id: Rules.make,v 1.18 2014/02/10 03:53:17 jedy Exp $
# $Author: jedy $
# $Revision: 1.18 $
#
# Copyright (c) 2006 Terawins Inc. All rights reserved.
#
# @date 2007/02/26 jedy New file.
#----------------------------------------------------------------------
NEZHA_VER=$$(cat $(TOPDIR)/.version)

DID=0x0311
PID=0xDF11
VID=0x0483

PLATFORM=T300

PWD=$(shell pwd)
SUBDIR=$(patsubst $(TOPDIR)%,%, $(PWD))
DIRNAME=$(shell basename $(PWD))

ALL_C=$(shell ls *.c)

SHELLTINYLIB=$(TOPDIR)/shell/shell_tiny.lo
SHELLALLLIB=$(TOPDIR)/shell/shell.lo

ifndef SHELLLIB
SHELLLIB=$(SHELLTINYLIB)
endif
SYSLIB=$(SHELLLIB) $(TOPDIR)/sys/sys.la $(TOPDIR)/codec_eng/codec_eng.la $(TOPDIR)/fs/fs.la $(TOPDIR)/drivers/drivers.la $(TOPDIR)/libs/libs.la

export PLATFORM

# Makefile variables

ifeq ($(CONFIG_DEBUG),y)
DEBUG_OPT=-O
else
DEBUG_OPT=-O
#CFLAGS += -DNDEBUG
endif

CPU =4kec
ISA =-mips16
FPU =
ENDIAN =-EL

CROSS = sde-
#CROSS = mips-sde-elf-
OFORMAT = --oformat=elf32-tradlittlemips
CC = $(CROSS)gcc
LD = $(CROSS)ld
NM = $(CROSS)nm
OBJCOPY = $(CROSS)objcopy
OBJDUMP = $(CROSS)objdump
AR = $(CROSS)ar
STRIP = $(CROSS)strip
#MAKE = $(CROSS)make SDB=MSIM16L
ACFLAGS += -I. -I$(TOPDIR) -I$(TOPDIR)/include -I$(TOPDIR)/sys/include -I$(TOPDIR)/drivers/jcodec -I$(TOPDIR)/res -I$(TOPDIR)/fis -I$(TOPDIR)/codec_eng \
-Wall $(DEBUG_OPT) -mmemcpy \
-fno-common -fno-strength-reduce -G 0 -pipe $(ENDIAN) \
-mno-abicalls -fno-pic
CFLAGS += $(ACFLAGS) $(ISA) $(FPU)
#CFLAGS += $(ACFLAGS)

BUILD_NUMBER_FILE=.build_number
BUILD_NUMBER_LDFLAGS = --defsym __BUILD_DATE=$$(date +'%Y%m%d')
BUILD_NUMBER_LDFLAGS += --defsym __BUILD_NUMBER=$$(cat $(BUILD_NUMBER_FILE))
BUILD_NUMBER_LDFLAGS += --defsym __NEZHA_VER=$(NEZHA_VER)

LDFLAGS := --nmagic $(ENDIAN) $(OFORMAT)
ASFLAGS := -D__ASSEMBLY__ $(ACFLAGS) -mips32r2
ARFLAGS = cr

LIBGCC = $(shell $(CC) $(ISA) $(FPU) $(ENDIAN) --print-libgcc-file-name)

export-objs += $(patsubst %, $(shell pwd)/%, $(OBJECTS))ifeq ($(CONFIG_MAKE_SILENT),n)
# nothing for silent make
else
.SILENT:
endif

#
# implict compile and asmbly
#
%.o: %.c
@echo -- gcc $< --
$(CC) $(CFLAGS) -c -o [email protected] $<

%.o: %.S
@echo -- gas $< --
$(CC) $(ASFLAGS) -c -o [email protected] $<

%.ro: %.res
@echo -e "-- Generate res [email protected] ----"
$(OBJCOPY) -I binary -O elf32-tradlittlemips -B mips --rename-section .data=.resource $^ [email protected]

%.ring.rng1: %.ring
@echo -e "-- Generate ring1 [email protected] ----"
$(OBJCOPY) -I binary -O elf32-tradlittlemips -B mips --rename-section .data=.rng1 $^ [email protected]

%.ring.rng2:%.ring
@echo -e "-- Generate ring2 [email protected] ----"
$(OBJCOPY) -I binary -O elf32-tradlittlemips -B mips --rename-section .data=.rng2 $^ [email protected]

%.ring.rng3:%.ring
@echo -e "-- Generate ring3 [email protected] ----"
$(OBJCOPY) -I binary -O elf32-tradlittlemips -B mips --rename-section .data=.rng3 $^ [email protected]

#
# default OBJECTS and TARGET
#
ifndef OBJECTS
S_OBJECTS=$(SOURCES:.S=.o)
OBJECTS=$(S_OBJECTS:.c=.o)
endif

ifndef TARGET
TARGET=$(DIRNAME).la
endif

ifeq ($(realpath .),)
SUBDIRS+= $(dir $(ALL_SUBOBJS))
else
SUBDIRS+=$(realpath $(dir $(ALL_SUBOBJS)))
endif

#
# add RING to OBJECTS
#

ifdef RING1
OBJECTS += $(RING1).rng1
endif

ifdef RING2
OBJECTS += $(RING2).rng2
endif

ifdef RING3
OBJECTS += $(RING3).rng3
endif

#
# Rule to build subdir TARGET
#

ifdef LO_TARGET
$(LO_TARGET): $(OBJECTS)
$(LD) $(ENDIAN) -r -o [email protected] $^
endif

$(TARGET): $(OBJECTS) $(LIB_OBJECTS)
$(AR) cr [email protected] $^

.PHONY:diag
diag:
@echo Make ver $(MAKE_VERSION)
@echo TOPDIR=$(TOPDIR)
@echo CURDIR=$(CURDIR)
@echo SUBDIRS=$(SUBDIRS)
@echo ALL_SUBOBJS=$(ALL_SUBOBJS)
@echo OBJECTS=$(OBJECTS)
@echo PROJDIRS=$(PROJDIRS)
@echo realpath=$(realpath .)
@echo LIBGCC=$(LIBGCC)

##########################
# make_sub
##########################
_SUBDIR_MAKE=$(patsubst %, _subdir_%_make, $(SUBDIRS))
_MAKE_SUBDIR=$(patsubst _subdir_%_make, %, [email protected])
_SHORT_DIRNAME=$(patsubst $(TOPDIR)/%,%, $(_MAKE_SUBDIR))
.PHONY:make_sub
make_sub: $(_SUBDIR_MAKE)
.PHONY:$(_SUBDIR_MAKE)
$(_SUBDIR_MAKE):
@echo -e ">> <top>/"'\E[34m'"$(_SHORT_DIRNAME)"'\E[0m\E[35G'" making <<<"
$(MAKE) --no-print-directory -C $(_MAKE_SUBDIR)


##########################
# dep_sub
##########################
_SUBDIR_DEP=$(patsubst %, _subdir_%_dep, $(SUBDIRS))
_DEP_SUBDIR=$(patsubst _subdir_%_dep, %, [email protected])
.PHONY: dep
dep: $(_SUBDIR_DEP) dep_sub

.PHONY:$(_SUBDIR_DEP)
$(_SUBDIR_DEP):
$(MAKE) --no-print-directory -C $(_DEP_SUBDIR) dep_sub

dep: dep_sub
.PHONY: dep_sub
dep_sub:
ifeq ($(wildcard .depend),)
ifneq "$(origin SOURCES)" "undefined"
$(CC) -M $(CFLAGS) $(SOURCES) > .depend
else
touch .depend
endif
endif

ifneq ($(wildcard .depend),)
include .depend
endif

# distclean
.PHONY: distclean
distclean: clean
@echo ==== remove all .depend files ====
find $(TOPDIR) -name .depend -exec rm -f {} \;
@make --no-print-directory -C $(TOPDIR)/mktools clean


########################
# clean_sub
########################
_CLEANDIRNAME=$(patsubst $(TOPDIR)/%,%, $(realpath $(CURDIR)))
_SUBDIR_CLEAN=$(patsubst %,_subdir_%_clean, $(SUBDIRS))
_CLEAN_SUBDIR=$(patsubst _subdir_%_clean,%, [email protected])
_PROJDIR_CLEAN=$(patsubst %,_subdir_%_clean, $(PROJDIRS))
_CLEAN_PROJDIR=$(patsubst _subdir_%_clean,%, [email protected])

.PHONY: clean
clean: $(_SUBDIR_CLEAN) clean_sub $(_PROJDIR_CLEAN)
@rm -f .depend

.PHONY:$(_SUBDIR_CLEAN)
$(_SUBDIR_CLEAN):
@$(MAKE) --no-print-directory -C $(_CLEAN_SUBDIR) clean
@rm -f $(DFU) _config.c _config.o

.PHONY:$(_PROJDIR_CLEAN)
$(_PROJDIR_CLEAN):
@echo ""
@echo -e "============================================================="
@echo -e ">> $(_CLEAN_PROJDIR)/ clean "'\E[60G'"=="
@echo -e "============================================================="
@$(MAKE) --no-print-directory -C $(_CLEAN_PROJDIR) clean

.PHONY: clean_sub
clean_sub:
@echo -e ">> <top>/"'\E[34m'"$(_CLEANDIRNAME)"'\E[0m\E[35G'" cleaning <<<"
@rm -f $(OBJECTS) *.lo *.la *.dis *.map $(TARGET).bin $(TARGET).bin.o out.[1-9] core.* .depend .#* *.linfo *.lnor *.lres *.lsram *.ldfu *.lupg *.dfu.o *.dfu *.dfu.layout *.spi *.rp *.rp.o


##################################
# mkproj
##################################
_SUBDIR_PROJ=$(patsubst %, _subdir_%_proj, $(PROJDIRS))
_PROJ_SUBDIR=$(patsubst _subdir_%_proj,%, [email protected])
.PHONY:proj
proj: $(_SUBDIR_PROJ)

.PHONY:$(_SUBDIR_PROJ)
$(_SUBDIR_PROJ):
@echo ""
@echo -e "============================================================="
@echo -e "== Make Project $(_PROJ_SUBDIR)"'\E[60G'"=="
@echo -e "============================================================="
@$(MAKE) --no-print-directory -C $(_PROJ_SUBDIR)


# install_sub
.PHONY: install_sub
install_sub:
ifneq ($(EXPORT_HEADERS),)
install -d $(INSTALLDIR)/include
install -m 644 $(EXPORT_HEADERS) $(INSTALLDIR)/include
endif


###########################################
# Rules for Project
###########################################

#crt0.S: $(TOPDIR)/sys/crt0.S
# @echo -e "-- copy crt0.S ---"
# cp $^ [email protected]

$(BUILD_NUMBER_FILE): $(OBJECTS) $(ALL_SUBOBJS)
@if ! test -f $(BUILD_NUMBER_FILE); then echo 0 > $(BUILD_NUMBER_FILE); fi
@echo $$(($$(cat $(BUILD_NUMBER_FILE)) + 1)) > $(BUILD_NUMBER_FILE)

RSP_OFFSET = 0x`grep res_rp_start [email protected] | awk -F " " '{print $$1}'`

$(DFU): _config.o $(OBJECTS) make_sub $(BUILD_NUMBER_FILE)
@echo -e "== Generate [email protected] ver=$(NEZHA_VER) build=$$(cat $(BUILD_NUMBER_FILE)) ===="
$(LD) $(LDFLAGS) $(BUILD_NUMBER_LDFLAGS) -n -o [email protected] -T $(TOPDIR)/nezha.lds $(OBJECTS) _config.o $(ALL_SUBOBJS) $(LIBGCC)
$(NM) [email protected] | sort > [email protected]
ifdef RESOURCE
@echo -e "== Make Resource repackage ==="
@echo -e "-- resrp $(RSP_OFFSET) $(RESOURCE) $(RESOURCE).rp $(RESOURCE).spi"
$(TOPDIR)/mktools/resrp/resrp $(RSP_OFFSET) $(RESOURCE) $(RESOURCE).rp $(RESOURCE).spi
$(OBJCOPY) -I binary -O elf32-tradlittlemips -B mips --rename-section .data=.rsp $(RESOURCE).rp $(RESOURCE).rp.o
$(LD) $(LDFLAGS) $(BUILD_NUMBER_LDFLAGS) -n -o [email protected] -T $(TOPDIR)/nezha.lds $(OBJECTS) _config.o $(ALL_SUBOBJS) $(LIBGCC) $(RESOURCE).rp.o
$(NM) [email protected] | sort > [email protected]
endif
@echo -e "== Make dfu [email protected] ==="
$(STRIP) -s -S [email protected]
$(OBJCOPY) -O binary -j .text -j .rodata [email protected] [email protected]
$(OBJCOPY) -O binary -j .data [email protected] [email protected]
$(OBJCOPY) -O binary -j .upgrade [email protected] [email protected]
$(OBJCOPY) -O binary -j .dfuins [email protected] [email protected]
ifdef RESOURCE
$(OBJCOPY) -O binary -j .resource -j .res_rp -j .info -j .ringtong [email protected] [email protected]
cat [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] > [email protected]
else
cat [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] > [email protected]
endif
chmod ogu+x [email protected]
$(OBJDUMP) -xhSldr [email protected] > [email protected]
$(TOPDIR)/mktools/dfu/dfu [email protected] -did $(DID) -pid $(PID) -vid $(VID) > /dev/null 2>&1
rm -f [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
@echo -e "== Summary NOR flash layout ===="
$(TOPDIR)/mktools/norsummary.sh [email protected] > [email protected]


_config.c: .config
@echo -e "-- generate _config.c ---"
$(TOPDIR)/mktools/autoconf.sh __CONFIG_C < $^ >[email protected]

.PHONY: DEFCONFIG
DEFCONFIG: _config.c
@if [ ! -f .config ]; then \
echo "Please setup your '.config' file." \
/bin/false; \
fi;

#$(TOPDIR)/include/autoconf.h: $(TOPDIR)/sysconfig
# @echo "-- generate autoconf.h ----"
# $(TOPDIR)/mktools/autoconf.sh __AUTOCONF_H < $^ > [email protected]


#$(TOPDIR)/include/defconf.h:$(TOPDIR)/defconf
# @echo "-- generate defconf.h ----"
# $(TOPDIR)/mktools/autoconf.sh __DEFCONF_H < $^ > [email protected]

#.PHONY:SYSCONFIG
#SYSCONFIG: $(TOPDIR)/include/autoconf.h $(TOPDIR)/include/defconf.h


.PHONY: appclean
appclean:
@rm -f _config.c _config.o

# A rule to do nothing

dummy_sub:


# A rule to make all
.PHONY: mktools
mktools:
@make --no-print-directory -C $(TOPDIR)/mktools

mkall: $(TARGET)

mkapp: mktools DEFCONFIG dep $(DFU)

mkproj: proj
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: مشکل make کردن

پستتوسط hedayat » شنبه 14 آذر 1394, 1:46 pm

سلام.
لطفا فایل‌های بزرگ رو جایی مثل fpaste.org بگذارید و لینک بدین.

این دستور رو بزنید و بعد دوباره make بزنید (توی همین شاخه‌ی nezha) ببینین فرقی میکنه:
export PROJ_NEZHA_DIR=/home/terawins/w200/src/nezha
make

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: مشکل make کردن

پستتوسط mobina103 » یکشنبه 15 آذر 1394, 2:15 pm

با عرض سلام و ادب .
من قبل از میک کردن از دستور ./configure استفاده نمیکنم ایرادی داره ؟ اخه اونم میزنم خطای bashمیده .

این نتیجه ی خروجی دستوری است که فرمودید:

[[email protected] nezha]# export PROJ_NEZHA_DIR=/home/terawins/w200/src/nezha
[[email protected] nezha]# make
Makefile:22: /home/terawins/w200/src/nezha/Rules.make: No such file or directory
make: *** No rule to make target `/home/terawins/w200/src/nezha/Rules.make'. Stop.

یک راهنما هست فایل پی دی اف برای میک کردنش .من خوندمش .یک چیزایی رو باید اضافه کنیم ولی دقیقا سر در نیاوردم..حالا نمیدونم میشه بفرستم .اخه شرمندتون میشم .
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: مشکل make کردن

پستتوسط hedayat » دوشنبه 16 آذر 1394, 11:41 am

صبر کنید قبلش. یه مشکلی هست! چون طبق ls ی که دادین این فایل باید باشه. خروجی این دستورات چیه؟
ls /home/terawins/w200/src/nezha/Rules.make
ls -l /home/terawins/w200/src/nezha
ls -d /home/terawins/w200/src/nezha
mount | grep /home

البته اگه configure داره بهتره اون رو بزنید. اگه خطا میده خطاش رو بگذارید.
احتمالا این فایل‌ها توی ویندوز باز شدند.

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: مشکل make کردن

پستتوسط mobina103 » سه شنبه 1 دی 1394, 11:41 pm

با عرض سلام وادب ببخشی دیر شد ...این مدت منتظر بودم تا دوباره تمومی فایلها رو از اول دریاففت و نصب کنم..ببخشید فایلها از تهران باید به دستم می رسید

این نتیجه ی میک و کونفیگ
[[email protected] nezha]$ make
Makefile:22: /Rules.make: No such file or directory
make: Warning: File `Makefile' has modification time 149842448 s in the future
make: *** No rule to make target `/Rules.make'. Stop.


[[email protected] nezha]# ./config
bash: ./config: No such file or directory
[[email protected] nezha]# ./configure
bash: ./configure: No such file or directory
[[email protected] nezha]#این هم نتایج دستوراتی ک فرموردید


[[email protected] nezha]# ls /home/terawins/w200/nezha/Rules.make
/home/terawins/w200/nezha/Rules.make
[[email protected] nezha]#
[[email protected] nezha]# ls -l /home/terawins/w200/nezha
total 92
drwxrwxr-x 2 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 app
-rw-rw-r-- 1 terawins terawins 75 Dec 18 2013 changelog
drwxrwxr-x 2 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 codec_eng
drwxrwxr-x 2 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 doc
drwxrwxr-x 7 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 doorphone2
drwxrwxr-x 31 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 drivers
drwxrwxr-x 2 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 fat3
drwxrwxr-x 2 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 fs
drwxrwxr-x 2 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 include
drwxrwxr-x 2 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 libs
-rw-rw-r-- 1 terawins terawins 571 Feb 10 2014 Makefile
drwxrwxr-x 5 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 mktools
-rw-rw-r-- 1 terawins terawins 4686 Feb 6 2014 nezha.lds
drwxrwxr-x 4 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 nzshell
-rw-rw-r-- 1 terawins terawins 9754 Feb 10 2014 Rules.make
-rwxrwxr-x 1 terawins terawins 1791 Jan 15 2014 setenv
drwxrwxr-x 2 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 shell
drwxrwxr-x 3 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 sys
drwxrwxr-x 4 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 tools
drwxrwxr-x 5 terawins terawins 4096 Feb 12 2014 uishell
[[email protected] nezha]#


[[email protected] nezha]# ls -d /home/terawins/w200/nezha
/home/terawins/w200/nezha


لطفا راهنمای بفرمایید تشکر میکنم
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: مشکل make کردن

پستتوسط hedayat » چهارشنبه 2 دی 1394, 11:59 am

خب خب! من یه دستوری میگم شما بزنید شما یه دستور دیگه میزنید:
کلا توی دستورات من آدرس این بود: /home/terawins/w200/src/nezha/ که خب آدرسیه که خودتون توی پست اول استفاده کردید. ولی الان همه دستورات شما با این آدرس هست:
/home/terawins/w200/nezha/

خب حالا یعنی رسیدیم نقطه اول! حالا باز اینو تست کنید (در ضمن اصولا شما هیچ‌وقت برای make کردن هیچ پروژه‌ای نباید root باشید! فقط برای make install باید root بشید. اجرای این دستورات با root کلا توصیه نمیشه):

cd /home/terawins/w200/nezha
export PROJ_NEZHA_DIR=/home/terawins/w200/nezha
make

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: مشکل make کردن

پستتوسط mobina103 » چهارشنبه 2 دی 1394, 3:11 pm

سلام و عرض ادب...راستش مسیرها رو تغییر دادم .محل کپی کردن ها روببخشید.
چشم با کاربر هستم دیگه روت نیستم.نتایج تعییر کرد خداروشکر.ولی باز درشست نشده

[teraw[email protected] ~]$ cd /home/terawins/w200/nezha
[[email protected] nezha]$ export PROJ_NEZHA_DIR=/home/terawins/w200/nezha
[[email protected] nezha]$ make

=============================================================
== Make Project nzshell ==
=============================================================
-- generate _config.c ---

-- gcc _config.c --
_config.c:6: error: `y' undeclared here (not in a function)
_config.c:7: error: invalid initializer
_config.c:10: error: invalid initializer
make[1]: *** [_config.o] Error 1
make: *** [_subdir_nzshell_proj] Error 2
[[email protected] nezha]$
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6441
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: مشکل make کردن

پستتوسط hedayat » پنج شنبه 2 دی 1394, 1:09 am

خب دیگه مشکل رسیده به خطای کامپایل سورس که باید توی سورس برطرف بشه! احتمال داره باز سورس‌ها قدیمی باشند یا مشکل دیگه‌ای.

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: مشکل make کردن

پستتوسط mobina103 » پنج شنبه 3 دی 1394, 1:11 pm

خب اگه سورس ها قدیمی باشه یعنی با فدورای ورژن پایین تر میشه میک کرد؟؟

یک چیز دیگه ...این فایلی که دارم میک میکنم کنارش چندیدن پوشه هست که داخل هر پوشه هم میک فایل وجود داره ؟ ربطی به اون نداره که اول باید اونا رو میک کنم بعد اینو میک کنم ؟
لطفا کمکم کنید .این میک کردن خیلی برام مهمه تشکر میکم
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

آواتار کاربر
پست: 59
تاریخ عضویت: سه شنبه 31 شهریور 1394, 10:19 am

Re: مشکل make کردن

پستتوسط mobina103 » پنج شنبه 3 دی 1394, 10:26 pm

ببخشید عذر میخام این حطای میک هم همون خطاست ؟

[[email protected] ~]$ cd /home/terawins/w200/nezha
[[email protected] nezha]$ export PROJ_NEZHA_DIR=/home/terawins/w200/nezha
[[email protected] nezha]$ make
make: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841211 s in the future

=============================================================
== Make Project nzshell ==
=============================================================
make[1]: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841211 s in the future
make[2]: Warning: File `Makefile' has modification time 146988396 s in the future
make[3]: Warning: File `Makefile' has modification time 146988396 s in the future
make[3]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[3]: Warning: File `Makefile' has modification time 146988703 s in the future
make[3]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
-- generate _config.c ---
make[2]: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841207 s in the future
make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[2]: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841206 s in the future
make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[2]: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841206 s in the future
make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[2]: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841204 s in the future
make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[2]: Warning: File `Makefile' has modification time 150029796 s in the future

make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[2]: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841204 s in the future
make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[2]: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841203 s in the future
make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make[2]: Warning: File `/home/terawins/w200/nezha/Rules.make' has modification time 149841203 s in the future
make[2]: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
-- gcc _config.c --
_config.c:6: error: `y' undeclared here (not in a function)
_config.c:7: error: invalid initializer
_config.c:10: error: invalid initializer
make[1]: *** [_config.o] Error 1
make: *** [_subdir_nzshell_proj] Error 2
یا راهی خواهم یافت یا خوام ساخت
[email protected]

بعدی

بازگشت به تازه‌کاران

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 9 مهمان