اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

توزیع مندریوا
آواتار کاربر
پست: 151
تاریخ عضویت: سه شنبه 8 مرداد 1387, 10:13 am
محل اقامت: ارومیه

اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط shahram001 » چهارشنبه 29 مرداد 1387, 4:23 am

سلام دوستان
من درایور مودمم رو بدون مشکل در ماندریوا 2008 نصب شد (تا اونجا که من فهمیدم)
حالا برای اتصال به اینترنت از چه روشی استفاده کنم :?:
فدورا یعنی آزادی

مدیر سایت
آواتار کاربر
پست: 2408
تاریخ عضویت: یکشنبه 6 مرداد 1387, 10:26 pm

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط saeedi » چهارشنبه 30 مرداد 1387, 11:08 am

kppp
سید محسن سعیدی
-----------------------------
فدورا یعنی همه چیز

آواتار کاربر
پست: 151
تاریخ عضویت: سه شنبه 8 مرداد 1387, 10:13 am
محل اقامت: ارومیه

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط shahram001 » چهارشنبه 30 مرداد 1387, 6:08 pm

دوستان به خروجی هایی که در موقع نصب درایور مودم میده یه نگاه بکنین ببینین مشکلی نداره
کد: انتخاب همه
 
[[email protected] Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20]# make 537
   Module precompile check
   Current running kernel is: 2.6.22.9-desktop586-1mdv
   /lib/modules...   autoconf.h exists
diff: /boot/vmlinuz.autoconf.h: No such file or directory
   autoconf.h matches running kernel
diff: /boot/vmlinuz.version.h: No such file or directory
   version.h matches running kernel
2.6.22.9-desktop586-1mdv
make[1]: Entering directory `/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6
.20/coredrv'
make -C /lib/modules/2.6.22.9-desktop586-1mdv/build SUBDIRS=/home/shahram/Deskto
p/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.22.9-desktop586-1mdv'
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv
.o
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c: In fun
ction ‘get_pci_info_537’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:119: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:139: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:158: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:177: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:205: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:215: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:225: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:234: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:243: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:253: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:263: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:273: wa
rning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c: In fun
ction ‘softcore_init_struct’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:341: wa
rning: assignment from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c: In fun
ction ‘open’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:395: wa
rning: ‘deprecated_irq_flag’ is deprecated (declared at include/linux/interrupt.
h:66)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:397: wa
rning: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:409: wa
rning: ‘pm_register’ is deprecated (declared at include/linux/pm_legacy.h:15)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c: In fun
ction ‘hamproc_write’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:676: wa
rning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute warn_u
nused_result
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c: At top
 level:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:770: wa
rning: initialization from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:771: wa
rning: initialization from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/coredrv.c:872: wa
rning: initialization makes integer from pointer without a cast
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/clmmain
.o
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/rts.o
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/rts.c:80: warning
: initialization from incompatible pointer type
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/task.o
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/uart.o
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/wwh_dfl
t.o
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/locks.o
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softser
ial_io.o
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softser
ial_ioctl.o
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softser
ial.o
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softserial.c: In
function ‘init_serial’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softserial.c:72:
warning: ‘pci_find_device’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:477)
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softserial.c: In
function ‘softserial_register_tty’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softserial.c:127:
 warning: assignment from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softserial.c:128:
 warning: assignment from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softserial.c:151:
 warning: assignment from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softserial.c: At
top level:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/softserial.c:190:
 warning: initialization from incompatible pointer type
  CC [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_
int.o
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:39:
warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:48:
warning: function declaration isn’t a prototype
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:60:
warning: initialization from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:61:
warning: initialization from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:65:
warning: function declaration isn’t a prototype
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c: In
function ‘afe_Write’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:409:
 warning: ignoring return value of ‘copy_from_user’, declared with attribute war
n_unused_result
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c: In
function ‘afe_Read’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:429:
 warning: ignoring return value of ‘copy_to_user’, declared with attribute warn_
unused_result
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c: At
top level:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:446:
 warning: initialization from incompatible pointer type
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c: In
function ‘sound_init’:
/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/afedsp_int.c:266:
 warning: passing argument 1 of ‘__constant_c_and_count_memset’ discards qualifi
ers from pointer target type
  LD [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/Intel53                                             7.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/Intel53                                             7.mod.o
  LD [M]  /home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20/coredrv/Intel53                                             7.ko
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.22.9-desktop586-1mdv'
make[1]: Leaving directory `/home/shahram/Desktop/Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.                                             20/coredrv'
[[email protected] Intel-537EP-2.70.95.0-for-2.6.20]# make install
rm -f /etc/hamregistry.bin
bash 537_inst
running kernel 2.6.22.9-desktop586-1mdv
chmod: cannot access `usrsound': No such file or directory
installing hamregistry, used for persistant storage
installing usrsound, a soft buzzer
install: cannot stat `usrsound': No such file or directory
installing 537 module
mandrake 537_boot script
starting module and utilities
done

راستی آقای سعیدی در ماندریوا دستور یا برنامه ای به نام kppp پیدا نکردم 8-)
فدورا یعنی آزادی

مدیر سایت
آواتار کاربر
پست: 2408
تاریخ عضویت: یکشنبه 6 مرداد 1387, 10:26 pm

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط saeedi » چهارشنبه 30 مرداد 1387, 10:01 pm

توی قسمت کنترل سنتر ببین در مورد نتورک چی داره. این برنامه درست کامپایل شده و اینکه موقع نصب یه چیزی رو پیدا نمی‌کنه ولی روند نصب رو ادامه می‌ده و نصب هم می‌کنه. البته اگه مشکل داری از لینکی که دوستمون هدایت داده می‌تونی استفاده کنی. توی یکی از این پستها بود.
سید محسن سعیدی
-----------------------------
فدورا یعنی همه چیز

آواتار کاربر
پست: 151
تاریخ عضویت: سه شنبه 8 مرداد 1387, 10:13 am
محل اقامت: ارومیه

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط shahram001 » شنبه 2 شهریور 1387, 6:50 pm

با درود فراوان
آقای سعیدی برنامه kppp تو دی وی دی اش بود من نصبش کردم کانکت هم درست کردم
ولی موقعی که اتصال رو میزنم شماره گیری نمیکنه
فدورا یعنی آزادی

آواتار کاربر
پست: 9
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 1:33 pm

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط sucexp » یکشنبه 9 شهریور 1387, 12:54 am

سلام دوست من
ممکنه برامون بگی که چطوری درایور مودمت رو نصب کردی؟
چون تو مندریوا ۲ تا package که پولی هم هستن وجود داره که بهتره اینا رو نصب کنی و همه مودمهای hcf و hsf رو پشتیبانی میکنن.
برای نصبشم باید اول ببینی مودمت hcf هست یا hcf (معمولاً hcf ها ۴ تا سوکت دارن که ۲ تاش برای اتصال هدفون و از این حرفاس)
بعد تو package manager کافیه تایپ کنی hcf یا hsf (بسته به نوع مودمت) اون وقت میتونی با همون kppp وصل بشی به اینترنت و لذت ببری.
این ۲ تا package هم توی ۲۰۰۸ هستن هم توی ۲۰۰۷

آواتار کاربر
پست: 151
تاریخ عضویت: سه شنبه 8 مرداد 1387, 10:13 am
محل اقامت: ارومیه

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط shahram001 » یکشنبه 9 شهریور 1387, 2:01 am

سلام
دوست عزیز مطمعنی این پکیجها تو ماندریوا 2008 هستش من که توی package manager
سرچ کردم چیزی پیدا نکرد
فدورا یعنی آزادی

آواتار کاربر
پست: 9
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 1:33 pm

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط sucexp » یکشنبه 10 شهریور 1387, 1:07 pm

بله .تو 2008 اسم یکی از اون پکیجها اینه:
dkms-hsfmodem-7.68.00.07-1mdv2008
با سرچ کردن عبارت hsfmodem میتونی اینا رو ببینی.
البته به شما حق میدم که تو 2008 کمی سردرگم بشید. ;)

آواتار کاربر
پست: 151
تاریخ عضویت: سه شنبه 8 مرداد 1387, 10:13 am
محل اقامت: ارومیه

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط shahram001 » یکشنبه 10 شهریور 1387, 4:28 pm

سلام
دوست عزیز تلاشهای من برای پیدا کردن پکیجهایی که گفته بودین بی نتیجه ماند :?:
شاید من ماندریوا free رو نصب کردم
راستی نسخه جدید ماندریوا کی میاد :cry:
فدورا یعنی آزادی

آواتار کاربر
پست: 9
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 1:33 pm

Re: اتصال به اینترنت پس از تصب درایور مودم در ماندریوا

پستتوسط sucexp » سه شنبه 12 شهریور 1387, 10:52 am

خوب دوست من یه منبع جهانی به نام اینترنت وجود داره که میشه با ابزارهایی به نام search engines درون مطالب اون کنکاش کرد.
سعی کن search کنی.
;)
ببخشید که به سبک استاد محسن سعیدی جواب دادم.

بعدی

بازگشت به مندریوا

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 3 مهمان