فکس مودم

این قسمت مربوط به سخت‌افزارهایی می‌باشد که شناسایی نشده‌اند یا در نصب آنها مشکلاتی وجود دارد.
آواتار کاربر
پست: 576
تاریخ عضویت: سه شنبه 1 شهریور 1389, 1:29 am
محل اقامت: کرج

فکس مودم

پستتوسط emreh » یکشنبه 25 شهریور 1397, 1:22 pm

با سلام
به من حدودا قبل از عید یک مودم Dell USB برای کار در لینوکس سنت او اس داده شده بود که به صورت اتوماتیک در لینوکس شناسایی و ترمینال مناسب بهش تخصیص پیدا می کرد (ttyACM0)
ولی الان چند وقت هست که از همون مودم قبلی ولی یکی دیگه برای من آورده شده که متاسفانه این مودم در لینوکس شناسایی میشه ولی ترمینال بهش اختصاص پیدا نمی کنه
راهکار linmodem رو هم خواستم برم، ولی بسته های مربوط برای کامپایل و نصب رو نمیشه روی اینترنت پیدا کرد.
کسی راهکاری سراغ نداره؟
درضمن: مودم از انواع قابل شناسایی در لینوکس هستش.
مودم: Agere LSI USB 2.0 Soft Modem
THANKFUL

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6446
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: فکس مودم

پستتوسط hedayat » یکشنبه 1 مهر 1397, 2:42 pm

مطمئنی همونه؟ شاید چیپست داخلیش فرق داره!!
بد نیست خروجی lsusb رو بگیرید. یا خروجی dmesg بعد از اتصال مودم.

آواتار کاربر
پست: 576
تاریخ عضویت: سه شنبه 1 شهریور 1389, 1:29 am
محل اقامت: کرج

Re: فکس مودم

پستتوسط emreh » دوشنبه 2 مهر 1397, 11:28 am

سلام
از لحاظ چیپست رو نمیدونم...
ولی از بقیه لحاظ ها دقیقا چیپست رو Detect می کنه
ولی ترمینالی که بخواد باهاش کار کنه رو ایجاد نمی کنه...
باتشکر


این خروجی Tail -f / var/log/messages
کد: انتخاب همه
Sep 24 10:18:07 localhost su: (to root) owl on pts/1
Sep 24 10:18:23 localhost kernel: usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
Sep 24 10:18:24 localhost kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=047e, idProduct=2892
Sep 24 10:18:24 localhost kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Sep 24 10:18:24 localhost kernel: usb 1-1: Product: Agere USB2.0 V.92 SoftModem
Sep 24 10:18:24 localhost kernel: usb 1-1: Manufacturer: Agere Systems
Sep 24 10:18:24 localhost mtp-probe: checking bus 1, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1/1-1"
Sep 24 10:18:24 localhost mtp-probe: bus: 1, device: 2 was not an MTP device
Sep 24 10:18:29 localhost fprintd: ** Message: No devices in use, exitاین خروجی lsudb

کد: انتخاب همه
Bus 001 Device 002: ID 047e:2892 Agere Systems, Inc. (Lucent) Systems Soft Modem
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub


این خروجی demsg

کد: انتخاب همه
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.10.0-123.el7.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-16) (GCC) ) #1 SMP Mon Jun 30 12:09:22 UTC 2014
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.10.0-123.el7.x86_64 root=UUID=6dfa6a15-4038-49a6-8495-1fb9401fcf9a ro rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto vconsole.keymap=us rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dffeffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000dfffffff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[    0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] No AGP bridge found
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR variable ranges disabled:
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] CPU MTRRs all blank - virtualized system.
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xdfff0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x0009fff0-0x0009ffff] mapped at [ffff88000009fff0]
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000099000] 99000 size 24576
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
[    0.000000]  [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
[    0.000000] BRK [0x01e1d000, 0x01e1dfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x01e1e000, 0x01e1efff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x01e1f000, 0x01e1ffff] PGTABLE
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x11fe00000-0x11fffffff]
[    0.000000]  [mem 0x11fe00000-0x11fffffff] page 2M
[    0.000000] BRK [0x01e20000, 0x01e20fff] PGTABLE
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x11c000000-0x11fdfffff]
[    0.000000]  [mem 0x11c000000-0x11fdfffff] page 2M
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x100000000-0x11bffffff]
[    0.000000]  [mem 0x100000000-0x11bffffff] page 2M
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0xdffeffff]
[    0.000000]  [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
[    0.000000]  [mem 0x00200000-0xdfdfffff] page 2M
[    0.000000]  [mem 0xdfe00000-0xdffeffff] page 4k
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x35f75000-0x36fb2fff]
[    0.000000] Reserving 161MB of memory at 688MB for crashkernel (System RAM: 4095MB)
[    0.000000] ACPI: RSDP 00000000000e0000 00024 (v02 VBOX  )
[    0.000000] ACPI: XSDT 00000000dfff0030 0003C (v01 VBOX   VBOXXSDT 00000001 ASL  00000061)
[    0.000000] ACPI: FACP 00000000dfff00f0 000F4 (v04 VBOX   VBOXFACP 00000001 ASL  00000061)
[    0.000000] ACPI: DSDT 00000000dfff0470 0210F (v01 VBOX   VBOXBIOS 00000002 INTL 20100528)
[    0.000000] ACPI: FACS 00000000dfff0200 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 00000000dfff0240 0005C (v02 VBOX   VBOXAPIC 00000001 ASL  00000061)
[    0.000000] ACPI: SSDT 00000000dfff02a0 001CC (v01 VBOX   VBOXCPUT 00000002 INTL 20100528)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000011fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x11fffffff]
[    0.000000]   NODE_DATA [mem 0x11ffd5000-0x11fffbfff]
[    0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[    0.000000] kvm-clock: cpu 0, msr 1:1ff85001, boot clock
[  337.010606]  [ffffea0000000000-ffffea00047fffff] PMD -> [ffff88011b600000-ffff88011f5fffff] on node 0
[  337.010610] Zone ranges:
[  337.010611]   DMA      [mem 0x00001000-0x00ffffff]
[  337.010613]   DMA32    [mem 0x01000000-0xffffffff]
[  337.010614]   Normal   [mem 0x100000000-0x11fffffff]
[  337.010615] Movable zone start for each node
[  337.010617] Early memory node ranges
[  337.010618]   node   0: [mem 0x00001000-0x0009efff]
[  337.010619]   node   0: [mem 0x00100000-0xdffeffff]
[  337.010620]   node   0: [mem 0x100000000-0x11fffffff]
[  337.010622] On node 0 totalpages: 1048462
[  337.010623]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[  337.010624]   DMA zone: 21 pages reserved
[  337.010625]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[  337.010727]   DMA32 zone: 14272 pages used for memmap
[  337.010728]   DMA32 zone: 913392 pages, LIFO batch:31
[  337.029499]   Normal zone: 2048 pages used for memmap
[  337.029502]   Normal zone: 131072 pages, LIFO batch:31
[  337.032469] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[  337.032473] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[  337.032482] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[  337.032483] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[  337.032486] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[  337.032535] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[  337.032537] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[  337.032539] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[  337.032540] ACPI: IRQ0 used by override.
[  337.032541] ACPI: IRQ2 used by override.
[  337.032542] ACPI: IRQ9 used by override.
[  337.032544] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[  337.032545] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[  337.032598] nr_irqs_gsi: 40
[  337.032625] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[  337.032626] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[  337.032627] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[  337.032628] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xdfffffff]
[  337.032629] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfebfffff]
[  337.032629] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[  337.032630] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[  337.032631] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[  337.032631] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfffbffff]
[  337.032632] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[  337.032634] e820: [mem 0xe0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[  337.032635] Booting paravirtualized kernel on KVM
[  337.032639] setup_percpu: NR_CPUS:5120 nr_cpumask_bits:2 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[  337.032780] PERCPU: Embedded 29 pages/cpu @ffff88011fc00000 s86592 r8192 d24000 u1048576
[  337.032785] pcpu-alloc: s86592 r8192 d24000 u1048576 alloc=1*2097152
[  337.032786] pcpu-alloc: [0] 0 1
[  337.032861] kvm-clock: cpu 0, msr 1:1ff85001, primary cpu clock
[  337.032869] KVM setup paravirtual spinlock
[  337.032874] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 1032057
[  337.032875] Policy zone: Normal
[  337.032877] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.10.0-123.el7.x86_64 root=UUID=6dfa6a15-4038-49a6-8495-1fb9401fcf9a ro rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto vconsole.keymap=us rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
[  337.034798] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[  337.034839] xsave: enabled xstate_bv 0x7, cntxt size 0x340
[  337.038997] Checking aperture...
[  337.059160] No AGP bridge found
[  337.070520] Memory: 3865228k/4718592k available (6105k kernel code, 524744k absent, 328620k reserved, 4065k data, 1584k init)
[  337.070564] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[  337.070598] Hierarchical RCU implementation.
[  337.070599]    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=5120 to nr_cpu_ids=2.
[  337.070599]    Experimental no-CBs for all CPUs
[  337.070600]    Experimental no-CBs CPUs: 0-1.
[  337.070605] NR_IRQS:327936 nr_irqs:512 16
[  337.085689] Console: colour VGA+ 80x25
[  337.085728] console [tty0] enabled
[  337.087702] allocated 16777216 bytes of page_cgroup
[  337.087703] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[  337.087825] tsc: Detected 3292.532 MHz processor
[  337.087828] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 6585.06 BogoMIPS (lpj=3292532)
[  337.087830] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  337.087854] Security Framework initialized
[  337.087859] SELinux:  Initializing.
[  337.087865] SELinux:  Starting in permissive mode
[  337.088123] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[  337.088788] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[  337.089109] Mount-cache hash table entries: 4096
[  337.089246] Initializing cgroup subsys memory
[  337.089252] Initializing cgroup subsys devices
[  337.089253] Initializing cgroup subsys freezer
[  337.089254] Initializing cgroup subsys net_cls
[  337.089255] Initializing cgroup subsys blkio
[  337.089256] Initializing cgroup subsys perf_event
[  337.089258] Initializing cgroup subsys hugetlb
[  337.089328] CPU: Physical Processor ID: 0
[  337.089329] CPU: Processor Core ID: 0
[  337.089343] mce: CPU supports 0 MCE banks
[  337.089383] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 0, 4MB 0
Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32
tlb_flushall_shift: 6
[  337.089584] Freeing SMP alternatives: 24k freed
[  337.094147] ACPI: Core revision 20130517
[  337.094766] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
[  337.094816] ftrace: allocating 23383 entries in 92 pages
[  337.127056] Enabling x2apic
[  337.127104] Enabled x2apic
[  337.127334] Switched APIC routing to physical x2apic.
[  337.128594] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[  337.128596] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz (fam: 06, model: 2a, stepping: 07)
[  337.235405] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 104ms instead of 100ms
[  337.235408] APIC delta adjusted to PM-Timer: 6249946 (6561628)
[  337.235509] Performance Events: unsupported p6 CPU model 42 no PMU driver, software events only.
[  337.236364] NMI watchdog: disabled (cpu0): hardware events not enabled
[  337.236422] smpboot: Booting Node   0, Processors  #1 OK
[  337.246641] kvm-clock: cpu 1, msr 1:1ff85041, secondary cpu clock
[  337.247610] mce: CPU supports 0 MCE banks
[  337.249741] Brought up 2 CPUs
[  337.249744] smpboot: Total of 2 processors activated (13170.12 BogoMIPS)
[  337.250318] devtmpfs: initialized
[  337.250932] EVM: security.selinux
[  337.250933] EVM: security.ima
[  337.250934] EVM: security.capability
[  337.251604] atomic64 test passed for x86-64 platform with CX8 and with SSE
[  337.251628] NET: Registered protocol family 16
[  337.251722] ACPI: bus type PCI registered
[  337.251723] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[  337.251822] PCI: Using configuration type 1 for base access
[  337.252544] bio: create slab <bio-0> at 0
[  337.252708] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[  337.252710] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[  337.252711] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[  337.252712] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[  337.253296] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[  337.253691] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[  337.255471] ACPI: Interpreter enabled
[  337.255475] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20130517/hwxface-571)
[  337.255478] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20130517/hwxface-571)
[  337.255480] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S3_] (20130517/hwxface-571)
[  337.255482] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S4_] (20130517/hwxface-571)
[  337.255486] ACPI: (supports S0 S5)
[  337.255488] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[  337.255613] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[  337.255639] ACPI: No dock devices found.
[  337.258754] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[  337.258759] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI]
[  337.258762] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[  337.258831] acpi PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[  337.258832] acpi PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[  337.258834] acpi PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[  337.258835] acpi PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xe0000000-0xffdfffff] (ignored)
[  337.258837] PCI: root bus 00: using default resources
[  337.258838] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[  337.258945] PCI host bridge to bus 0000:00
[  337.258947] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[  337.258949] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[  337.258950] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[  337.258992] pci 0000:00:00.0: [8086:1237] type 00 class 0x060000
[  337.259517] pci 0000:00:01.0: [8086:7000] type 00 class 0x060100
[  337.260169] pci 0000:00:01.1: [8086:7111] type 00 class 0x01018a
[  337.260584] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [io  0xd000-0xd00f]
[  337.260951] pci 0000:00:02.0: [80ee:beef] type 00 class 0x030000
[  337.263478] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe0ffffff pref]
[  337.278730] pci 0000:00:03.0: [8086:100e] type 00 class 0x020000
[  337.281311] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf001ffff]
[  337.285885] pci 0000:00:03.0: reg 0x18: [io  0xd010-0xd017]
[  337.295000] pci 0000:00:04.0: [80ee:cafe] type 00 class 0x088000
[  337.297432] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [io  0xd020-0xd03f]
[  337.299551] pci 0000:00:04.0: reg 0x14: [mem 0xf0400000-0xf07fffff]
[  337.301755] pci 0000:00:04.0: reg 0x18: [mem 0xf0800000-0xf0803fff pref]
[  337.310512] pci 0000:00:05.0: [8086:2415] type 00 class 0x040100
[  337.310609] pci 0000:00:05.0: reg 0x10: [io  0xd100-0xd1ff]
[  337.310675] pci 0000:00:05.0: reg 0x14: [io  0xd200-0xd23f]
[  337.311181] pci 0000:00:06.0: [106b:003f] type 00 class 0x0c0310
[  337.313498] pci 0000:00:06.0: reg 0x10: [mem 0xf0804000-0xf0804fff]
[  337.326488] pci 0000:00:07.0: [8086:7113] type 00 class 0x068000
[  337.326946] pci 0000:00:07.0: quirk: [io  0x4000-0x403f] claimed by PIIX4 ACPI
[  337.326956] pci 0000:00:07.0: quirk: [io  0x4100-0x410f] claimed by PIIX4 SMB
[  337.327236] pci 0000:00:0d.0: [8086:2829] type 00 class 0x010601
[  337.329472] pci 0000:00:0d.0: reg 0x10: [io  0xd240-0xd247]
[  337.334031] pci 0000:00:0d.0: reg 0x18: [io  0xd250-0xd257]
[  337.338203] pci 0000:00:0d.0: reg 0x20: [io  0xd260-0xd26f]
[  337.340307] pci 0000:00:0d.0: reg 0x24: [mem 0xf0806000-0xf0807fff]
[  337.343905] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 9 10 *11)
[  337.344084] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 9 10 *11)
[  337.344159] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 9 *10 11)
[  337.344232] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 *9 10 11)
[  337.344349] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 07
[  337.344354] ACPI: \_SB_.PCI0: notify handler is installed
[  337.344374] Found 1 acpi root devices
[  337.344491] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[  337.344493] vgaarb: loaded
[  337.344494] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[  337.344559] SCSI subsystem initialized
[  337.344572] ACPI: bus type USB registered
[  337.344584] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  337.344589] usbcore: registered new interface driver hub
[  337.344650] usbcore: registered new device driver usb
[  337.344731] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  337.344733] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[  337.344980] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[  337.344982] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdfff0000-0xdfffffff]
[  337.345044] NetLabel: Initializing
[  337.345045] NetLabel:  domain hash size = 128
[  337.345046] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[  337.345053] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[  337.345081] Switching to clocksource kvm-clock
[  337.348596] pnp: PnP ACPI init
[  337.348607] ACPI: bus type PNP registered
[  337.348706] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[  337.348714] pnp 00:01: [dma 4]
[  337.348724] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[  337.348787] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 (active)
[  337.349364] pnp: PnP ACPI: found 3 devices
[  337.349366] ACPI: bus type PNP unregistered
[  337.357780] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[  337.357783] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[  337.357804] NET: Registered protocol family 2
[  337.357973] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[  337.358069] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[  337.358126] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[  337.358142] TCP: reno registered
[  337.358147] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[  337.358160] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[  337.358197] NET: Registered protocol family 1
[  337.358204] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
[  337.358258] pci 0000:00:01.0: Activating ISA DMA hang workarounds
[  337.358290] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[  337.359258] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[  337.359309] Unpacking initramfs...
[  337.560354] Freeing initrd memory: 16632k freed
[  337.562220] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[  337.562225] software IO TLB [mem 0xdbff0000-0xdfff0000] (64MB) mapped at [ffff8800dbff0000-ffff8800dffeffff]
[  337.562411] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[  337.562604] microcode: CPU0 sig=0x206a7, pf=0x10, revision=0x0
[  337.562610] microcode: CPU1 sig=0x206a7, pf=0x10, revision=0x0
[  337.562625] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba
[  337.562788] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[  337.562796] Initialise system trusted keyring
[  337.562824] audit: initializing netlink socket (disabled)
[  337.562835] type=2000 audit(1537771845.645:1): initialized
[  337.579145] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[  337.579927] zbud: loaded
[  337.580065] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[  337.580088] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[  337.580180] msgmni has been set to 7581
[  337.580210] Key type big_key registered
[  337.580211] SELinux:  Registering netfilter hooks
[  337.581258] alg: No test for stdrng (krng)
[  337.581261] NET: Registered protocol family 38
[  337.581262] Key type asymmetric registered
[  337.581263] Asymmetric key parser 'x509' registered
[  337.581285] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[  337.581354] io scheduler noop registered
[  337.581355] io scheduler deadline registered (default)
[  337.581369] io scheduler cfq registered
[  337.581432] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[  337.581441] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[  337.581480] intel_idle: does not run on family 6 model 42
[  337.581577] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[  337.581608] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[  337.581611] ACPI: Power Button [PWRF]
[  337.581667] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSLPBN:00/input/input1
[  337.581669] ACPI: Sleep Button [SLPF]
[  337.581750] GHES: HEST is not enabled!
[  337.581840] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[  337.582059] Non-volatile memory driver v1.3
[  337.582060] Linux agpgart interface v0.103
[  337.582132] crash memory driver: version 1.1
[  337.582141] rdac: device handler registered
[  337.582212] hp_sw: device handler registered
[  337.582213] emc: device handler registered
[  337.582214] alua: device handler registered
[  337.582233] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[  337.582253] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  337.582257] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[  337.582263] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[  337.582264] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[  337.582694] ohci-pci 0000:00:06.0: OHCI PCI host controller
[  337.582719] ohci-pci 0000:00:06.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  337.582782] ohci-pci 0000:00:06.0: irq 22, io mem 0xf0804000
[  337.634301] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[  337.634307] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  337.634310] usb usb1: Product: OHCI PCI host controller
[  337.634312] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.0-123.el7.x86_64 ohci_hcd
[  337.634315] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:06.0
[  337.634493] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  337.634521] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[  337.635115] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[  337.635173] usbcore: registered new interface driver usbserial
[  337.635182] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[  337.635190] usbserial: USB Serial support registered for generic
[  337.635217] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[  337.635957] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[  337.635966] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[  337.636207] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  337.636962] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[  337.638892] rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[  337.639029] rtc_cmos rtc_cmos: alarms up to one day, 114 bytes nvram
[  337.639041] cpuidle: using governor menu
[  337.639115] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[  337.639211] usbcore: registered new interface driver usbhid
[  337.639213] usbhid: USB HID core driver
[  337.639245] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[  337.639336] TCP: cubic registered
[  337.639339] Initializing XFRM netlink socket
[  337.639489] NET: Registered protocol family 10
[  337.639660] NET: Registered protocol family 17
[  337.639869] Loading compiled-in X.509 certificates
[  337.639899] Loaded X.509 cert 'CentOS Linux kpatch signing key: ea0413152cde1d98ebdca3fe6f0230904c9ef717'
[  337.639950] Loaded X.509 cert 'CentOS Linux Driver update signing key: 7f421ee0ab69461574bb358861dbe77762a4201b'
[  337.640844] Loaded X.509 cert 'CentOS Linux kernel signing key: bc83d0fe70c62fab1c58b4ebaa95e3936128fcf4'
[  337.640862] registered taskstats version 1
[  337.644201] Key type trusted registered
[  337.647398] Key type encrypted registered
[  337.650340] IMA: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[  337.651250] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2018-09-24 06:45:07 UTC (1537771507)
[  337.652527] Freeing unused kernel memory: 1584k freed
[  337.657505] systemd[1]: systemd 208 running in system mode. (+PAM +LIBWRAP +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ)
[  337.657607] systemd[1]: Detected virtualization 'kvm'.
[  337.657613] systemd[1]: Running in initial RAM disk.
[  337.657697] systemd[1]: Set hostname to <localhost.localdomain>.
[  337.681394] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-6dfa6a15\x2d4038\x2d49a6\x2d8495\x2d1fb9401fcf9a.device...
[  337.681421] systemd[1]: Starting -.slice.
[  337.681531] systemd[1]: Created slice -.slice.
[  337.681562] systemd[1]: Starting System Slice.
[  337.681615] systemd[1]: Created slice System Slice.
[  337.681641] systemd[1]: Starting Slices.
[  337.681649] systemd[1]: Reached target Slices.
[  337.681671] systemd[1]: Starting Timers.
[  337.681678] systemd[1]: Reached target Timers.
[  337.681700] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[  337.681744] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[  337.681877] systemd[1]: Starting dracut cmdline hook...
[  337.682349] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[  337.682363] systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
[  337.682587] systemd[1]: Starting Journal Service...
[  337.682820] systemd[1]: Started Journal Service.
[  337.687213] systemd-journald[89]: Vacuuming done, freed 0 bytes
[  337.809495] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[  337.809562] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: [email protected]
[  337.832631] systemd-udevd[246]: starting version 208
[  337.838773] psmouse serio1: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64
[  337.839705] input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[  337.859504] ACPI: bus type ATA registered
[  337.864793] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI
[  337.864795] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[  337.866386] libata version 3.00 loaded.
[  338.213035] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:d1:e0:d9
[  338.213041] e1000 0000:00:03.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[  338.213106] ata_piix 0000:00:01.1: version 2.13
[  338.213783] scsi0 : ata_piix
[  338.213851] scsi1 : ata_piix
[  338.213872] ata1: PATA max UDMA/33 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xd000 irq 14
[  338.213874] ata2: PATA max UDMA/33 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xd008 irq 15
[  338.214515] ahci 0000:00:0d.0: version 3.0
[  338.215042] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[  338.215182] ahci 0000:00:0d.0: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
[  338.215184] ahci 0000:00:0d.0: flags: 64bit ncq stag only ccc
[  338.215666] scsi2 : ahci
[  338.215714] ata3: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xf0806100 irq 21
[  338.221881] systemd-udevd[249]: renamed network interface eth0 to enp0s3
[  338.366878] ata2.00: ATAPI: VBOX CD-ROM, 1.0, max UDMA/133
[  338.367511] ata2.00: configured for UDMA/33
[  338.368144] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            VBOX     CD-ROM           1.0  PQ: 0 ANSI: 5
[  338.525970] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[  338.526116] ata3.00: ATA-6: VBOX HARDDISK, 1.0, max UDMA/133
[  338.526120] ata3.00: 104857600 sectors, multi 128: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[  338.526544] ata3.00: configured for UDMA/133
[  338.526672] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      VBOX HARDDISK    1.0  PQ: 0 ANSI: 5
[  338.539585] sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x xa/form2 tray
[  338.539591] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[  338.540046] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[  338.542170] sd 2:0:0:0: [sda] 104857600 512-byte logical blocks: (53.6 GB/50.0 GiB)
[  338.542227] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  338.542230] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  338.542254] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  338.543567]  sda: sda1 sda2
[  338.543949] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[  338.564126] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3290.185 MHz
[  338.720182] bio: create slab <bio-1> at 1
[  338.892593] SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[  338.894975] XFS (dm-1): Mounting Filesystem
[  339.037946] XFS (dm-1): Ending clean mount
[  339.306169] systemd-journald[89]: Received SIGTERM
[  340.055609] type=1404 audit(1537771509.904:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295
[  340.240149] SELinux: 2048 avtab hash slots, 106409 rules.
[  340.252814] SELinux: 2048 avtab hash slots, 106409 rules.
[  340.271466] SELinux:  8 users, 86 roles, 4801 types, 280 bools, 1 sens, 1024 cats
[  340.271469] SELinux:  83 classes, 106409 rules
[  340.275382] SELinux:  Completing initialization.
[  340.275385] SELinux:  Setting up existing superblocks.
[  340.275390] SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
[  340.275394] SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
[  340.275400] SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
[  340.275404] SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
[  340.275426] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[  340.275437] SELinux: initialized (dev devtmpfs, type devtmpfs), uses transition SIDs
[  340.275909] SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
[  340.275912] SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts
[  340.276626] SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
[  340.276633] SELinux: initialized (dev anon_inodefs, type anon_inodefs), uses genfs_contexts
[  340.276635] SELinux: initialized (dev aio, type aio), not configured for labeling
[  340.276637] SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
[  340.276652] SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs
[  340.276657] SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs
[  340.276663] SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
[  340.276672] SELinux: initialized (dev securityfs, type securityfs), uses genfs_contexts
[  340.276675] SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
[  340.276858] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[  340.276862] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[  340.276930] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
[  340.276954] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276960] SELinux: initialized (dev pstore, type pstore), uses genfs_contexts
[  340.276961] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276965] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276969] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276974] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276977] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276979] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276981] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276987] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276989] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts
[  340.276992] SELinux: initialized (dev configfs, type configfs), uses genfs_contexts
[  340.276997] SELinux: initialized (dev dm-1, type xfs), uses xattr
[  340.289481] type=1403 audit(1537771510.138:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295
[  340.302769] systemd[1]: Successfully loaded SELinux policy in 289.751ms.
[  340.589838] systemd[1]: Relabelled /dev and /run in 25.767ms.
[  343.979785] SELinux: initialized (dev autofs, type autofs), uses genfs_contexts
[  344.503989] systemd-journald[493]: Vacuuming done, freed 0 bytes
[  344.774452] SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs
[  346.027760] systemd-udevd[523]: starting version 208
[  346.300910] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[  346.300914] RPC: Registered udp transport module.
[  346.300916] RPC: Registered tcp transport module.
[  346.300918] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[  346.302424] SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
[  346.596930] Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
[  346.597968] SELinux: initialized (dev nfsd, type nfsd), uses genfs_contexts
[  347.812273] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[  347.812327] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/LNXVIDEO:00/input/input4
[  347.940345] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[  348.286873] vboxguest: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[  348.296347] vgdrvHeartbeatInit: Setting up heartbeat to trigger every 2000 milliseconds
[  348.296562] input: Unspecified device as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/input/input6
[  348.297643] vboxguest: misc device minor 58, IRQ 20, I/O port d020, MMIO at 00000000f0400000 (size 0x400000)
[  348.297649] vboxguest: Successfully loaded version 5.1.14 (interface 0x00010004)
[  348.337696] piix4_smbus 0000:00:07.0: SMBus Host Controller at 0x4100, revision 0
[  348.755717] alg: No test for crc32 (crc32-pclmul)
[  349.451227] Adding 4079612k swap on /dev/mapper/centos-swap.  Priority:-1 extents:1 across:4079612k FS
[  349.682019] intel8x0: disable (unknown or VT-d) VM optimization
[  349.689569] XFS (sda1): Mounting Filesystem
[  349.952704] intel8x0: white list rate for 1028:0177 is 48000
[  350.997220] XFS (sda1): Ending clean mount
[  350.997234] SELinux: initialized (dev sda1, type xfs), uses xattr
[  351.007913] systemd-journald[493]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[  351.498059] type=1305 audit(1537771521.346:4): audit_pid=629 old=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1
[  356.026805] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[  356.026848] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[  359.363104] vboxsf: Successfully loaded version 5.1.14 (interface 0x00010004)
[  367.369270] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  369.682668] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[  369.896331] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  371.542405] Ebtables v2.0 registered
[  372.737502] Bridge firewalling registered
[  376.914994] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp0s3: link is not ready
[  376.916518] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[  376.917007] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s3: link becomes ready
[  378.632217] SELinux: 2048 avtab hash slots, 106409 rules.
[  378.645187] SELinux: 2048 avtab hash slots, 106409 rules.
[  378.667637] SELinux:  8 users, 86 roles, 4801 types, 280 bools, 1 sens, 1024 cats
[  378.667641] SELinux:  83 classes, 106409 rules
[  380.807538] SELinux: 2048 avtab hash slots, 106409 rules.
[  380.821220] SELinux: 2048 avtab hash slots, 106409 rules.
[  380.851569] SELinux:  8 users, 86 roles, 4801 types, 280 bools, 1 sens, 1024 cats
[  380.851573] SELinux:  83 classes, 106409 rules
[  386.563615] VBoxService 5.1.14 r112924 (verbosity: 0) linux.amd64 (Jan 16 2017 17:38:46) release log
00:00:00.000335 main     Log opened 2018-09-24T06:45:56.412210000Z
[  386.563767] 00:00:00.000566 main     OS Product: Linux
[  386.563821] 00:00:00.000633 main     OS Release: 3.10.0-123.el7.x86_64
[  386.563900] 00:00:00.000712 main     OS Version: #1 SMP Mon Jun 30 12:09:22 UTC 2014
[  386.563975] 00:00:00.000767 main     Executable: /opt/VBoxGuestAdditions-5.1.14/sbin/VBoxService
00:00:00.000769 main     Process ID: 2404
00:00:00.000770 main     Package type: LINUX_64BITS_GENERIC
[  386.565532] 00:00:00.002320 main     5.1.14 r112924 started. Verbose level = 0
[  472.834689] fuse init (API version 7.22)
[  472.856532] SELinux: initialized (dev fusectl, type fusectl), uses genfs_contexts
[  472.894296] SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts
[  474.947514] Bluetooth: Core ver 2.16
[  474.947628] NET: Registered protocol family 31
[  474.947630] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  474.947637] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  474.947638] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  474.947642] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  475.053341] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  475.053344] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  475.053352] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  479.856519] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[  480.449069] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[  480.449122] SELinux: initialized (dev sr0, type iso9660), uses genfs_contexts
[  533.986787] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[  534.412814] usb 1-1: New USB device found, idVendor=047e, idProduct=2892
[  534.412820] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  534.412823] usb 1-1: Product: Agere USB2.0 V.92 SoftModem
[  534.412826] usb 1-1: Manufacturer: Agere Systems

THANKFUL

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6446
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: فکس مودم

پستتوسط hedayat » شنبه 18 آبان 1397, 12:47 am

این که چیپست رو تشخیص میده که طبیعیه و دلیل بر پشتیبانی نیست. چیزی که شما باید چک کنید شناسه‌ی محصول و شرکت هست که برای این دستگاه
047e:2892 هست. باید ببینین برای اون مودم قبلی که کار میکرد هم همینه یا نه. و این رو چک کنید که پشتیبانی میشه توی لینوکس یا نه. اسمش مهم نیست خیلی!

بازگشت به سخت‌افزار

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 1 مهمان