پریدن کارت وایرلس

این قسمت مربوط به سخت‌افزارهایی می‌باشد که شناسایی نشده‌اند یا در نصب آنها مشکلاتی وجود دارد.
آواتار کاربر
پست: 576
تاریخ عضویت: سه شنبه 1 شهریور 1389, 1:29 am
محل اقامت: کرج

پریدن کارت وایرلس

پستتوسط emreh » پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395, 4:58 pm

سلام
راستش کارت وایرلس لپ تاپ من برادکام هستش و یک سری نصبش کردم...
ولی موقع نصب خطای زیر رو داد...
کد: انتخاب همه
# dnf install broadcom-wl kmod-wl akmod-wl
Last metadata expiration check: 2:16:59 ago on Thu May 19 14:34:45 2016.
Package broadcom-wl-6.30.223.271-1.fc23.noarch is already installed, skipping.
Package akmod-wl-6.30.223.271-4.fc23.x86_64 is already installed, skipping.
Error: nothing provides kernel-uname-r = 4.0.4-301.fc22.x86_64 needed by kmod-wl-4.0.4-301.fc22.x86_64-6.30.223.248-8.fc22.1.x86_64
(try to add '--allowerasing' to command line to replace conflicting packages)


ولی به هر زور و زربی بود نصبش کردم...
ولی نمی دونم چش شده که هر باز بعد از اینکه فدورا رو ری استارت می کنم و دوباره داخل سیستمش میشم... کلا دیگه کارت وایرلس ندارم...
حتی تویه مسیر زیر رفتم ولی همون طور که میبینید چیزی تحت نام وایرلس یا یه همچین چیزهایی ندارم...
کد: انتخاب همه
# ls -la /sys/class/net/
total 0
drwxr-xr-x.  2 root root 0 May 19 16:08 .
drwxr-xr-x. 56 root root 0 May 19 16:17 ..
lrwxrwxrwx.  1 root root 0 May 19 15:58 enp19s0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:13:00.0/net/enp19s0
lrwxrwxrwx.  1 root root 0 May 19 15:58 lo -> ../../devices/virtual/net/lo
lrwxrwxrwx.  1 root root 0 May 19 15:59 virbr0 -> ../../devices/virtual/net/virbr0
lrwxrwxrwx.  1 root root 0 May 19 15:59 virbr0-nic -> ../../devices/virtual/net/virbr0-nic


بعد یه دستور دیدم که گفت بزنید ولی جواب زیر رو داد:
کد: انتخاب همه
# rpm -qR kmod-wl
package kmod-wl is not installed


و بعد گفت دستور زیر رو بزن... که زدم ولی این رو داد:
کد: انتخاب همه
# akmods --akmod wl
Checking kmods exist for 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug       [  OK  ]
Ignoring wl-kmod as it failed earlier                      [WARNING]

Hint: Some kmods were ignored or failed to build or install.
You can try to rebuild and install them by by calling
'/usr/sbin/akmods --force' as root.

که طبق خط آخرش که گفته یه دستور رو بزن... زدم ولی میگه

کد: انتخاب همه
# /usr/sbin/akmods --force
Checking kmods exist for 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug       [  OK  ]
Building and installing wl-kmod                            [FAILED]
Building rpms failed; see /var/cache/akmods/wl/6.30.223.271-4-for-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug.failed.log for details

Hint: Some kmods were ignored or failed to build or install.
You can try to rebuild and install them by by calling
'/usr/sbin/akmods --force' as root.


و رفتم خطاش رو دیدم... که میگه:

کد: انتخاب همه
# cat /var/cache/akmods/wl/6.30.223.271-4-for-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug.failed.log
2016/05/19 16:57:00 akmods: Building RPM using the command '/sbin/akmodsbuild --target x86_64 --kernels 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug /usr/src/akmods/wl-kmod.latest'
  CC [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/src/wl/sys/wl_linux.o
  CC [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/src/wl/sys/wl_iw.o
  CC [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.o
  LD [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/wl.o
  Building modules, stage 2.
CFG80211 API is prefered for this kernel version
Using CFG80211 API
  MODPOST 1 modules
FATAL: modpost: GPL-incompatible module wl.ko uses GPL-only symbol '__init_work'
scripts/Makefile.modpost:91: recipe for target '__modpost' failed
make[1]: *** [__modpost] Error 1
Makefile:1391: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
make: Leaving directory '/usr/src/kernels/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug'
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.RIqkrk (%build)


RPM build errors:
    user mockbuild does not exist - using root
    group mockbuild does not exist - using root
    user mockbuild does not exist - using root
    group mockbuild does not exist - using root
    user mockbuild does not exist - using root
    group mockbuild does not exist - using root
    user mockbuild does not exist - using root
    group mockbuild does not exist - using root
    user mockbuild does not exist - using root
    group mockbuild does not exist - using root
    user mockbuild does not exist - using root
    group mockbuild does not exist - using root
    user mockbuild does not exist - using root
    group mockbuild does not exist - using root
    user mockbuild does not exist - using root
    group mockbuild does not exist - using root
    Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.RIqkrk (%build)
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: * Rebuilding /usr/src/akmods/wl-kmod.latest for kernel(s) 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug: warning: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: warning: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Installing /usr/src/akmods/wl-kmod.latest
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Building target platforms: x86_64
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Building for target x86_64
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.zp0mb9
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: + umask 022
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: + cd /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW//BUILD
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: + kmodtool --target x86_64 --repo rpmfusion --kmodname wl-kmod --filterfile /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/SOURCES/wl-kmod-kmodtool-excludekernel-filterfile --current --for-kernels 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: %package       -n kmod-wl-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Summary:          wl kernel module(s) for 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Group:            System Environment/Kernel
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Provides:         kernel-modules-for-kernel = 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Provides:         wl-kmod = %{?epoch:%{epoch}:}%{version}-%{release}
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Requires:         wl-kmod-common >= %{?epoch:%{epoch}:}%{version}
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Requires(post):   /usr/sbin/depmod
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Requires(postun): /usr/sbin/depmod
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: Requires:         kernel-uname-r = 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: BuildRequires:     kernel-devel-uname-r = 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: %post          -n kmod-wl-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: /usr/sbin/depmod -aeF /boot/System.map-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug > /dev/null || :
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: %postun        -n kmod-wl-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: /usr/sbin/depmod  -aF /boot/System.map-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug &> /dev/null || :
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild:
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: %description  -n kmod-wl-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: This package provides the wl kernel modules built for the Linux
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: kernel 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug for the %{_target_cpu} family of processors.
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: %files        -n kmod-wl-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: %defattr(644,root,root,755)
2016/05/19 16:57:06 akmodsbuild: %dir /usr/lib/modules/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/extra
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: /usr/lib/modules/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/extra/wl/
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild:
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild:
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild:
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: %global kmodinstdir_prefix  /usr/lib/modules/
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: %global kmodinstdir_postfix /extra/wl/
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: %global kernel_versions     4.4.9-300.fc23.x86_64+debug___%{_usrsrc}/kernels/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild:
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + cd /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + rm -rf wl-kmod-6.30.223.271
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + /usr/bin/mkdir -p wl-kmod-6.30.223.271
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + cd wl-kmod-6.30.223.271
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + /usr/bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w .
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + mkdir wl-kmod-6.30.223.271-src
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + pushd wl-kmod-6.30.223.271-src
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/wl-kmod-6.30.223.271-src /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + tar xzf /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/SOURCES/hybrid-v35_64-nodebug-pcoem-6_30_223_271.tar.gz
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + echo 'Patch #0 (wl-kmod-001_wext_workaround.patch):'
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Patch #0 (wl-kmod-001_wext_workaround.patch):
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + /usr/bin/patch -p1 -b --suffix .wext_workaround.patch --fuzz=0
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: patching file Makefile
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + echo 'Patch #1 (wl-kmod-002_kernel_3.18_null_pointer.patch):'
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Patch #1 (wl-kmod-002_kernel_3.18_null_pointer.patch):
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + /usr/bin/patch -p1 -b --suffix .kernel_3.18_null_pointer.patch --fuzz=0
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: patching file src/wl/sys/wl_linux.c
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + echo 'Patch #2 (wl-kmod-003_gcc_4.9_remove_TIME_DATE_macros.patch):'
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Patch #2 (wl-kmod-003_gcc_4.9_remove_TIME_DATE_macros.patch):
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + /usr/bin/patch -p1 -b --suffix .gcc_4.9_remove_TIME_DATE_macros --fuzz=0
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: patching file src/wl/sys/wl_linux.c
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + echo 'Patch #3 (wl-kmod-004_kernel_4.3_rdtscl_to_rdtsc.patch):'
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Patch #3 (wl-kmod-004_kernel_4.3_rdtscl_to_rdtsc.patch):
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + /usr/bin/patch -p1 -b --suffix .kernel_4.3_rdtscl_to_rdtsc.patch --fuzz=0
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: patching file src/shared/linux_osl.c
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + popd
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + for kernel_version in 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug___/usr/src/kernels/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + cp -a wl-kmod-6.30.223.271-src _kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + exit 0
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Executing(%build): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.RIqkrk
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + umask 022
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + cd /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW//BUILD
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + cd wl-kmod-6.30.223.271
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + for kernel_version in 4.4.9-300.fc23.x86_64+debug___/usr/src/kernels/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + pushd _kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: ++ pwd
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: + make -C /usr/src/kernels/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug M=/tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug modules
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: make: Entering directory '/usr/src/kernels/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug'
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: CFG80211 API is prefered for this kernel version
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Using CFG80211 API
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: CC [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/src/shared/linux_osl.o
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: CC [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/src/wl/sys/wl_linux.o
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: CC [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/src/wl/sys/wl_iw.o
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: CC [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.o
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: LD [M]  /tmp/akmodsbuild.hN8yPYMW/BUILD/wl-kmod-6.30.223.271/_kmod_build_4.4.9-300.fc23.x86_64+debug/wl.o
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Building modules, stage 2.
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: CFG80211 API is prefered for this kernel version
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Using CFG80211 API
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: MODPOST 1 modules
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: FATAL: modpost: GPL-incompatible module wl.ko uses GPL-only symbol '__init_work'
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: scripts/Makefile.modpost:91: recipe for target '__modpost' failed
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: make[1]: *** [__modpost] Error 1
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Makefile:1391: recipe for target 'modules' failed
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: make: *** [modules] Error 2
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: make: Leaving directory '/usr/src/kernels/4.4.9-300.fc23.x86_64+debug'
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.RIqkrk (%build)
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild:
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild:
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: RPM build errors:
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: user mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: group mockbuild does not exist - using root
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.RIqkrk (%build)
2016/05/19 16:57:07 akmodsbuild:
2016/05/19 16:57:07 akmods: Building rpms failed; see /var/cache/akmods/wl/6.30.223.271-4-for-4.4.9-300.fc23.x86_64+debug.failed.log for details


کسی می تونه بگه که باید چیکار کنم؟
باتشکر...
THANKFUL

معاونت سایت
آواتار کاربر
پست: 6446
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 مرداد 1387, 11:47 pm
محل اقامت: اصفهان

Re: پریدن کارت وایرلس

پستتوسط hedayat » پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395, 11:57 pm

ظاهرا مشکل اینه:
akmodsbuild: FATAL: modpost: GPL-incompatible module wl.ko uses GPL-only symbol '__init_work'

فعلا برای حل شدن مشکلتون توی کد این درایور (آدرسش توی لاگ‌ها باید مشخص باشه) برین و licensش رو به جای هر چی که هست بگذارید GPL

البته یه گشتی قبلش بزنید شاید مشکل چیزدیگه‌ای باشه چون یه همچین مشکلی طبیعتا نباید توی درایور باشه.

بازگشت به سخت‌افزار

چه کسی آنلاین است

کاربران حاضر در این انجمن : کاربر عضو شده ای موجود نیست و 1 مهمان